e-INVYSYS

e-INVYSYS je digitální dvojče Interaktivního výukového systému INVYSYS. Zatímco INVYSYS vzdělává prostřednictvím fyzických výukových panelů, e-INVYSYS je umístěn v cloudové aplikaci.

e-INVYSYS se nezabývá pouze technickou výukou jednotlivých oborů a má přesah do výuky digitálních systémů, které jsou budoucností ve stavebnictví.

Návaznost na stávající INVYSYS

INteraktivní VYukový SYStém vyvíjí a vyrábí společnost ESL. Moduly jsou dodávány v mnoha variantách a to jak funkční, tak opakovaně rozebiratelné. Moduly zahrnují různé tematické části TZB. Tento systém používá již více jak 50 % odborných škol s výukou TZB. Studenti si tak dokáží představit otopnou soustavu a další zařízení TZB v praxi. Neustále přibývají nové moduly kopírující moderní trendy oboru.

Digitalizovaný e-INVYSYS

e-INVYSYS si lze zjednodušeně představit jako portál, platformu využívající podobu internetových WWW stránek. Tyto stránky obsahují základní informační a výukové oblasti, kde učitelé a studenti získají potřebné informace a přístupy pro získávání digitálních dovedností pro obory TZB.

 

Popis modulů e-INVYSYS

1. Oblast Digitální zobrazování dat

Digitální zobrazování dat obsahuje moduly:

Virtuální prohlídka, Animace systémů, Vizualizace systémů.

♦ Virtuální prohlídka

3D virtuální prohlídky e-INVYSYS umožňují virtuální pohyb po prostoru a pohled z jakéhokoliv úhlu na nasnímaný fyzický interaktivní výukový systém INVYSYS nebo jiný zvolený objekt TZB (např. Kotelna školy, vzorová kotelna u zákazníka, …). Nasnímané objekty je možné otáčet v rozsahu 360° na všechny strany za účelem pohledu na nasnímaný prostor nebo objekt.

Objekt nebo prostor se snímá z několika pozic a ve vysokém rozlišení. To umožňuje uživateli pohyb po nasnímaném prostoru nebo kolem nasnímaného objektu. Detailní snímání umožňuje přiblížení detailů na snímaném objektu a prohlídku jednotlivých částí.

Pro potřeby výuky jsou vytvořené virtuální prohlídky doplňovány o jednoduché popisy týkající se významných komponent na snímaném objektu. V popisových oknech jsou uváděny základní popisy zobrazované komponenty.

Výše uvedené znalosti a dovednosti mají svůj nezastupitelný podíl na získávání digitálních kompetencí studentů.

Studenti se tak v rámci výuky ve školním prostředí seznámí s technologií  3D virtuálních prohlídek , aby následně mohli tuto digitální dovednost v praxi dále využívat.

Proč se to vyplatí učit?

 • Tyto dovednosti využijí v praxi například k získání informací o zabudovaných armaturách a jejich technických parametrů. K uvedenému TZB tak přijedou již připraveni, vybaveni potřebným nářadím a materiálem.

♦ Animace systémů

2D animace INVYSYS si lze představit jako nezávislé interaktivní počítačové zobrazení proudění a teplotních poměrů (topné vody, teplé vody, vzduchu apod.) pro teoretickou výuku. Schematicky zobrazuje funkci výukových modulů INVYSYS každého samostatně, ale i souhrnně.

Nezávislost animace znamená, že fyzicky, ani funkčně neovlivňuje nainstalovanou technologii, ale poskytuje vizuální informace pro účely výuky v učebně nebo se vzdáleným přístupem.

Výhody ve výuce:

 • Animace interaktivně reaguje na zásah uživatele – obsahuje velké množství aktivních prvků.
 • Umožňuje simulovat reálné chování zapojení, bez potřeby technologii fyzicky spouštět.
 • Aktivní prvky dokáží názorně ovlivnit proudění topné vody – přepínání ventilů, spouštění čerpadel, zapínání kotle a další.
 • Poskytuje zjednodušenou ukázku tepelného přenosu – směšování topné vody třícestným ventilem, přenos tepla při ohřevu zásobníku teplé vody, náběh teploty při spuštění kotle apod.
 • Umožňuje ukázat směry proudění, teplotní závislosti a chování aktivních prvků, které v reálném zapojení není fyzicky možné vidět (směr toku vody v potrubí, chod a směr otáčení čerpadla, polohy ventilů apod.).
 • Odráží současný pohled a příjímání informací nastupující generace.

3D Animace pohybu tekutin v 3D prostředí.

Představují vzorové moduly sestav v 3D prostředí aplikace Autodesk Revit. Tyto animace nabízí zobrazení proudění ve 3D prstoru.

Proč se to vyplatí učit?

 • Grafické vyjádření hydrauliky otopných systémů výrazně napomůže pochopení fungování soustavy jako celku a také funkce jednotlivých armatur a zařízení. Pro vysvětlení a pochopení jednotlivých dějů v soustavě TZB je to velmi mocný nástroj.

♦ Vizualizace systémů

Vizualizací systému INVYSYS je myšlena grafická nadstavba systému měření a regulace (MaR), pomocí které je možné nastavovat parametry celého fyzického systému a sledovat stav získaných datových bodů. Vizualizace umožňuje uživatelům jednoduše, efektivně a názorně řídit celou otopnou sestavu a demonstrovat tak různé stavy celého systému. Studenti díky tomu získají komplexní přehled o možnostech řízení a nastavování parametrů různých systémů TZB.

Proč se to vyplatí učit?

 • Studenti díky tomu získají základní přehled o možnostech řízení a nastavování parametrů různých systémů TZB. Všichni získají dovednosti , které využijí ve svém profesním životě.

Výhody z pohledu učitele i žáka:

Úspora rozvrhovaných hodin do speciálních učeben a laboratoří, které jsou vybaveny fyzickými technologiemi (Invysys, elektrolaboratoř, laboratoř hydrauliky, …). Díky digitálnímu zobrazování je možné se s technologiemi seznámit v běžné učebně. Umožňuje to optimální tvorbu rozvrhu hodin.

Oblast práce s digitálními informacemi

Práce s digitálními informacemi obsahuje moduly:

Informace o TZB, e-INVYSYS 4.0 v BIM, Servisní aplikace

♦ Informace o TZB

Modul obsahuje zevrubné (encyklopedické) informace o jednotlivých prvcích použitých v praxi TZB, pokud existují, jsou uváděny i základní schématické značky případně i názorné kreslené řezy.

Jednotlivé popisované položky se třídí do logických a přehledných logických celků a následně do skupin a podskupin, aby žákům a učitelům bylo co nejvíce usnadněno vyhledávání požadovaných informací o daných prvcích TZB.

Na jednotlivé popsané prvky, které jsou uváděny v katalogu a příslušné kategorii, jsou z dalších modulů systému odkazy, aby učitelé nebo žáci se vždy mohli rychle dostat k základním informacím o použitých prvcích.

Proč se to vyplatí učit?

 • Základní encyklopedické znalosti, které budou studenti neustále a opakovaně využívat ve své profesní praxi.

♦ INVYSYS v BIM

V rámci modulu e-INVYSYS v BIM je dodáván 3D model buď fyzického INVYSYS, který již škola vlastní nebo vzorová sestava se všemi nejdůležitějšími prvky TZB.

3D model umožní přiřadit k jednotlivým prvkům výše zmiňované informace o TZB, popisy. videa atd.

Studenti se tak budou seznamovat s nastupujícím formátem předávání informací v BIM. Osvojí si základní digitální kompetence potřebné a dnes již vyžadované praxí.

 

Proč se to vyplatí učit?

 • Práce ve 3D prostředí se stane ve velmi krátké době standardem ve stavebnictví a to pro všechny profese. Tedy nejenom pro projektanty. Absolventi stavebních oborů budou své prováděcí práce (montážní činnosti) realizovat podle těchto modelů.

Servisní aplikace INDAB

Servisní aplikace je vytvářena jak pro webové rozhraní, tak pro mobilní telefony podporované operačními systémy Apple, Android a Windows.

Aplikace umožňuje přihlášení jednotlivým uživatelům, kterým jsou přiřazovány role – například student, učitel, revizní technik, technik-opravář apod. Každé roli budou umožněny určité funkce s různými kompetencemi a možnostmi upravovat dokumenty. 

V aplikaci mají studenti přehled o komponentech, které budou umístěny ve virtuálních budovách a umožňuje jim  v rámci výuky zobrazovat cvičné prostředí správy těchto TZB systémů. Aplikace reálné podmínky pro budoucí servisní techniky, kteří provádí revize, prohlídky nebo kontroly dle legislativních podmínek ČR

V aplikaci je umožněno studentům pomocí QR čtečky skenovat QR kódy umístěné na fyzickém systému INVYSYS nebo na jakémkoliv jiném fyzickém zařízení nebo prvku TZB. Po naskenování kódu se otevřou detailní informace o skenovaném produktu.

Proč se to vyplatí učit?

 • Část absolventů středních škol si zvolí pracovní zařazení SERVISNÍ TECHNIK nebo správce TZB jako svoji profesi. Uvedená aplikace je seznámí s nejrůznějšími požadavky na servisní a údržbářské  činnosti. Tyto dovednosti jim v praxi umožní vykonávat tyto činnosti s požadovanou efektivitou.

3. Oblast Digitální výuka

Digitální výuka obsahuje moduly:

Učím se být, Učím se spolupráci, Učím se TZB.

♦ Učím se být

Zahraniční školy dnes poměrně běžně nabízejí výukové programy, které učí mladé lidi, jak například lépe zvládnout vlastní hněv, uvědomovat si vlastní emoce, jak zvládat konflikt v mezilidských vztazích, jak vlastní emoce ovládat, ale i jak propojit osobní a pracovní život k naplnění tzv. well-being konceptu. V překladu well-being je nejčastěji spojován s pojmy kvalita života, prosperita nebo duševní pohoda.

Každý jedinec s dobře rozvinutou emoční inteligencí dokáže nejen sám sebe motivovat a jen tak se nevzdat při vzniklých obtížích, ale dokáže ovládat i svoje emoce – například nejedná impulzívně, tzn. umí odložit uspokojení na pozdější dobu. Takový člověk rozumí vlastnímu citovému životu, dokáže s ním přiměřeně okolnostem zacházet, a je schopný také rozumět pocitu druhých lidí a úměrně k tomu na ně reagovat.

Modul „Učím se být“ se zabývá tématy pro všechny zainteresované, ale zvláště pro mladé lidi zásadní:

 • Vědomé učení se ze života a práce – „úspěch i chyby jsou prostředek růstu“.
 • Osobní hodnoty a zdravé myšlení – „jasné vědomí osobních hodnot posiluje osobnost i její zapojení do spolupráce“.
 • Vědomá pozornost – „nástroje formování prospěšných návyků“.
 • Dozrávání osobnosti – „posílení osobního vlivu vede k nárustu odpovědnosti a sebevědomí“.
 • Zvládání a využití emocí k motivaci – „emoce jsou mocným zdrojem energie, ale i jejím vysavačem“.
 • Formování prospěšných návyků k odložení omezení – „život není o hledání sebe sama, ale o tvarování prospěšných návyků“.

Emoční inteligence je proto ve školství, ale i na pracovištích prospěšná nejen ve zvládání vlastních emocí, ale také přispívá k relativně bezproblémovému chodu třídy a pracovních kolektivů, nebo zvládání konfliktů.

Proč se to vyplatí učit?

 • Sebepoznání a sebeovládání je v osobním i profesním životě velmi důležité. Od zvládnutí nebo nezvládnutí výše uvedených dovedností se odvíjí celková kvalita osobního života každého z nás.

♦ Učím se spolupráci

V modulu „Učím se spolupráci“ jsou zařazeny prvky projektového myšlení. Projektové řízení představuje způsob rozplánování a realizaci více nebo méně složitých, zpravidla jednorázových akcí, které je potřeba uskutečnit v požadovaném termínu s plánovanými náklady. To vše je vykonáváno za účelem  dosažení stanovených cílů. K tomu všemu je zapotřebí komunikace a týmové spolupráce s okolím tak, aby výsledek odpovídal naplánovaným požadavkům.

Proč se to vyplatí učit?

 • Každý z nás řeší na denní bázi mnoho „projektů“ aniž si to uvědomuje. Znalost základních principů, jež se studenti ve škole dozví jim pomůže jednoznačně a výrazně lépe zvládat jejich životní výzvy.

♦ Učím se TZB

V rámci digitálního modulu „Učím se TZB“ získávají žáci podrobné informace k důležitým / významným prvkům které jsou používány v rámci technických zařízení budov.

Na kartě prvku je uváděn podrobný popis obsahující popis složení prvku, funkce prvku, jednoduché zapojení prvku, případně zapojení prvků do série, parametry prvku, řízení prvku, navrhování prvku apod.

Uvedené informace umožní žákům získání znalostí a pochopení souvislostí při používání konkrétních zařízení v rámci instalací a provozu TZB.

Podklady pro navrhování, vzorce pro výpočty, příklady návrhů a další jsou uváděny v takovém rozsahu, aby žáci – absolventi, kteří při výuce systém a informace využívaly ke studiu, mohli systém používat i v rámci své další profesní praxe po absolvování technické školy.

Proč se to vyplatí?

 • Žáci i zde učitelé získají vědomosti o TZB pro budoucí praxi.

 

Jak si mám představit dodání, zaškolení a následující podporu ze strany dodavatele pro školu?

Instalace

E S L, a.s. se jako autor a výrobce v rámci dodávky zavazuje dodat kompletní fyzický systém INVYSYS podle potřeby školy.

Digitalizovaný e-INVYSYS bude nainstalován v úzké součinnosti se školou.  V případě, že škola zatím nevlastní fyzický INVYSYS, bude e-INVYSYS připraven podle individuálních požadavků školy.

Zaškolení

E S L, a.s. v rámci dodávky nabízí vstupní zaškolení pro uživatele – IT odborníky a učitele.

Stává se, že u uživatele dochází k obměně vyučujících. Tuto skutečnost je možné řešit individuálním školením vybraných osob. Součástí produktu e-INVYSYS je také školení v oblasti sociálních a projektových kompetencí pro učitele i pro studenty. Školení jsou sestavována dle individuálních požadavků a potřeb.

Servis a následná podpora

Fyzický INVYSYS obsahuje vyhrazená technická zařízení (tlakové nádoby, elektrické spotřebiče, plynová zařízení), kde dle platné legislativy jsou vyžadovány pravidelné kontroly a revize. Vstupní kontroly a revize jsou vždy součástí dodávky. Následné revize, kontroly a prohlídky jsou již věcí provozovatele zařízení – školy.

 

Historie systému

V podnikové praxi již několik let sledujeme protichůdný vývoj, tedy snižování počtu a kvality absolventů technických oborů a současně zvyšování poptávky po kvalifikovaných a kvalitních technických odbornících. Navíc díky trendu stále se zvyšující fluktuace lidí v pracovní oblasti, již dnes více zvažujeme investice do „dovzdělání“ nového pracovníka, než tomu bylo v minulosti.

2023 - Podáváme projekt na Technologickou agenturu České republiky (TAČR)

Vzniká nový produkt e-INVYSYS 4.0, digitální dvojče INVYSYS s prvky BIM. Systém se zaměřuje na digitální technologie.

2022 - Stavební veletrh Brno a soutěž Učeň instalatér 2022

INVYSYS je součástí soutěže Učeň instalatér. Představujeme 3D model vystavené sestavy INVYSYS.

2020 Stavební veletrh Brno a soutěž Učeň instalatér 2020

2019 – Stavební veletrh Brno a soutěž Učeň instalatér 2019

2018 – IBF, Mezinárodní stavební veletrh Brno

Sestavu modulů připravenou pro soutěž Jihomoravská hvězda v roce 2017 jsme prezentovali i na Mezinárodním stavebním veletrhu v Brně v dubnu 2018.

2018 – Cena Inovace roku

2017 – Jihomoravská hvězda

V roce 2017 jsme inovovaný systém INVYSYS přihlásili do soutěže o nejlepší technickou učební pomůcku s názvem Jihomoravská hvězda. Hodnoticí komise z řad osobností a významných odborníků vybrala INVYSYS jako vítěznou učební pomůcku v kategorii pro technické a řemeslné obory, vzdělávání na středních školách.

2016-2017 – Projekt Vývoj a inovace systému INVYSYS z programu Partnerství znalostního transferu OP PIK

V rámci tohoto projektu a spolupráce s VUT Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií byl systém INVYSYS inovován a rozšířen např. o nové výukové metodiky, 3D animace a další prvky.

2016 – IBF, Mezinárodní stavební veletrh Brno

V rámci veletrhu IBF 2016 jsme představili sestavu s využitím moderních nástrojů jako je inspekční kamera nebo elektrická zmrazovačka trubek.

2015 – IBF, Mezinárodní stavební veletrh

Na veletrhu IBF v roce 2015 byly poprvé představeny výukové 2D animace INVYSYS a plně rozebíratelné moduly.

2015 – Cena FČOK

Systém INVYSYS získal v této soutěži 1. místo v kategorii Inovátor v oblasti středního odborného vzdělávání.

2014 – IBF, Mezinárodní stavební veletrh Brno

Na Mezinárodním stavebním veletrhu IBF 2014 jsme představili novou sestavu systému INVYSYS vytvořenou pro potřeby výukového centra SOŠ a SOU Brno-Bosonohy.

2014 – Značka kvality

Cech topenářů a instalatérů ČR udělil výrobci výukového systému INVYSYS, společnosti E S L, a.s., ZNAČKU KVALITY.

2013 – užitný vzor

Na základě vytvořených unikátních výukových modulů a nově celkového interaktivního výukového systému s výukovými panely z oboru technických zařízení budov byla podána žádost a získán užitný vzor č.25385 na tento systém výuky.

2013 – IBF, Mezinárodní stavební veletrh Brno

V roce 2013 v rámci Mezinárodního stavebního veletrhu v Brně jsme systém INVYSYS poprvé představen široké veřejnosti. 

2011 – projekt Šikovné ručičky JMK

K dalšímu rozvoji systému INVYSYS přispěla realizace projektu Šikovné ručičky JMK – cesta k řemeslu. Cílem toho projektu bylo zkvalitnění především praktické výuky na SOŠ a SOU stavebním v Brně – Bosonohách zaměřené na zlepšování klíčových dovedností žáků univerzálně využitelných pro uplatnění na trhu práce a pro další odborné vzdělávání.

2011 – první prototypy trenažérů

Prototypy trenažérů byly zprovozněny v roce 2011. Současně vyvstala myšlenka nabídnout vytvořené trenažéry středním odborným školám a učilištím
k výuce jejich žáků. První moduly byly instalovány a ověřovány na SŠ polytechnické Brno na Jílové.

2009-2011 – Klastr obecného strojírenství

Projekt „Analýza inovačního řešení prototypových tréninkových laboratoří a trenažérů pro oblast energetických zdrojů dle standardů Klastru obecného strojírenství“, který řešil vznik tzv. trenažérů pro nácvik montážních dovedností pracovníků firem sdružených v rámci tohoto klastru.

Kontaktní informace

E S L, a.s.  Dukelská třída 247/69, 614 00 Brno
 

Ing. Ervin Dohnálek
(manažer projektu)

 
Telefon
Mobil: +420 777 650 855
Sekretariát: +420 545 212 418
Email

Jsme brněnská společnost E S L, a.s., která v oblasti navrhování a hlavně realizování systémů vybraných technických a technologických zařízení budov působí již od roku 1993. Naší filozofií je autenticita a vzájemná důvěra s obchodními partnery. Snažíme se dodržovat tradiční hodnoty, fungovat jednoduše a efektivně. Řídíme se mottem: „Udělat práci jednou, ale kvalitně, je v konečném důsledku efektivnější, rychlejší a mnohem levnější.“
Výukový systém INVYSYS tvoříme proto, že nám není lhostejný vývoj našeho řemesla. Chceme dalším generacím předat vše, co víme i umíme, včetně nových trendů a technologií. Věříme, že INVYSYS je cesta, jak dát technickému řemeslu moderní tvář a získat pro něj nové mladé lidi.

Přemýšlíte o pořízení interaktivního výukového systému a chtěli byste více informací? Sjednejte si nezávaznou konzultaci a přijeďte si výukový systém prohlédnout osobně.

Společně s vámi projdeme veškerou funkcionalitu systému a zodpovíme všechny vaše otázky. Díky praktickým ukázkám výukového systému jej detailně poznáte a zhodnotíte související aspekty implementace, včetně celkového přínosu pro váš záměr.